AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS ŠIAULIUOSE

Norite parduoti savo automobilį?

arba užpildykite užklausimo formą, esančią žemiau


Sveiki, esam automobilių supirkėjai iš Šiaulių. Norime pasidalinti informacija apie: tuščią eigos sistemą. Tai svarbi detalė automobilio eksplotacijos laikui. Taigi pradėkime detaliau aprašinėti.

Tuščiosios eigos sistemą sudaro tuščiosios eigos de­galų žikleris, oro žikleris, kanalai ir reguliavimo ,sraigtas. Alkūni­niam velenui sukantis mažu dažniu tuščiąja eiga, pritretinimas pro maišymo kameros sienelės skylutę patenka į kanalą ir iš jo — į tuš­čiosios eigos degalų žiklerį.

Degalai į tuščiosios eigos degalų žiklerj patenka iš pagrindinio žiklerio purkštuko. Paskui jie vertikaliu kanalu teka j horizontalųjj kanalą, iš jo — j vertikalųjj emulsijos kanalą. Į šj kanalą iš viršaus pro oro žiklerj eina oras.

AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS ŠIAULIUOSE

Šiai dienai, supirkimas Šiauliuose populiarus versliukas. Dydžioji dalis tai jaunimas, iki 29 metų. Aišku nėra ten milijonų, bet prisidurti papildomai pinigų tikrai galima. Pagrindinės mašinos supirkimuose būna: audi, toyota, bmw, nissan.

Emulsija

Vėliau į emulsiją įsimaišo oras, einantis ipro viršutinę iskylutę, esančią virš droselinės sklendės. Į maišymo kamerą emulsija pa­tenka apatiniu kanalu. Ištekėjimo skylutė padaryta už droselinės sklendės. Tiekiamos emulsijos kiekis reguliuojamas sraigtu, isuktu j apatinj kanalą.

Kanalas virš droselinės isklendės panaudojamas isumažinti pra­retinimui tuščiosios ei,gos sistemoje; be to, esant šiam kanalui, sklandžiai padidėja tuščiąja eiga dirbančio variklio apkrova iki vi­dutinės, t. y. kai droselinė sklendė pradeda atsidaryti, bet degalai iš pagrindinio žiklerio dar netrykšta.

Atsidarius droselinei sklendei, už jos esantis praretinimas pa­teks ne tik j apatinj reguliuojamąjj kanalą, bet ir į viršutinį. Taigi emulsija tekės iš abiejų kanaIų, todėl apkrova sklan­džiai padidės iki vidutinės.

Degiojo mišinio tiekimas reguliuojamas droselinės sklendės atra­miniu sraIgtu. Įsukamas atraminis israigtas daugiau atidaro drose­linę sklendę, todėl j cilindrus dau,giau patenka degalų, ir variklio alkūninio veleno sukimosi dažnis padidėja. Išsukant sraigtą, dro­selinė sklendė užsidaro, todėl degalų į cilindrus patenka mažiau, ir alkūninio veleno sukimosi dažnis sumažėja. Tiekiamų degalų kiekį galima pareguliuoti ne tik droselinės sklendės atraminiu, bet ir emulsijos kanalo reguliavimo sraigtu: įsukant sraigtą, mišinyis liesinamas, išsukant — riebinamas.

Paleidimo įtaisas

Šaltam varikliui paleisti reikalingas riebus de,gusis mišinys. Tokiam mišiniui sudaryti karbiuratoriuje jtaisyta oro isklendė su automatiniu vožtuvu. Paleidžiant variklį, oro sklendė ,priveriama lyneliu iš vairuotojo kabinos; tada droselinė sklendė automatiškai atsidaro. SkIendėms esant tokioje padėtyje, didelis praretinimas (nors ir ma­žas alkūninio veleno sukimosi dažnis) susidaro ir maišymo kame­roje, ir po droseline sklende; todėl de,galų igausiai trykšta ir pro pagrindinės dozavimo sistemos, ir pro tuščiosios eigos sistemos žik­lerius. Oro tiek, kiek reikia, patenka pro atsidariusį automatinj vož­tuvą. Taip sudaromas riebus mišinys, ir variklis nesunkiai palei­džiamas. Varikliui pradėjus dirbti, oro sklendė ,pamažu atidaroma. Spyruoklė stengiasi laikyti oro sklendę visą laiką uždarytą. Pa­leidžiant varikli, oro sklendės valdymo rankenėlė išstumiama. Varikliui dirbant šiuo režimu, degalai įteka pro, skylutę, esančią už droselinės sklendės, kur yra didžiau­sias praretinimas.

šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauliai https://lt.wikipedia.org/wiki/Variklis

Facebook
Google+
Google+
http://superkuauto.lt/automobiliu-supirkimas-siauliuose/">
Twitter
Pinterest